Oferta

Geologia inżynierska i geotechnika:
 • Projekty robót geologicznychRoboty geologiczne
 • Opinie geotechniczne
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Dokumentacje inne (w związku z wykorzystaniem ciepła z ziemi)
 • Projekty geotechniczne
 • Oceny stateczności skarp
 • Odbiory wykopów fundamentowych
 • Badania zagęszczenia gruntu
 • Nadzór geotechniczny
 • Badania laboratoryjne gruntów i wód
 • Wiercenia geologiczne
 • Sondowania dynamiczne (DPL, DPSH, SLVT)
 • Sondowania statyczne CPTu

Prace prowadzone są przez osobę posiadającą uprawnienie wydane przez Ministra Środowiska do wykonywania, dozorowania i wykonywania prac geologicznych kategorii VI.

Hydrogeologia
 • Projekty robót geologicznychPrace geologiczne
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne
 • Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
 • Operaty wodnoprawne
 • Kartowanie hydrogeologiczne
 • Nadzór nad przebiegiem próbnych pompowań
 • Wykonywanie otworów obserwacyjnych (piezometrów)

Prace prowadzone są przez osobę posiadającą uprawnienie wydane przez Ministra Środowiska do wykonywania, dozorowania i wykonywania prac geologicznych kategorii V.

Ochrona Środowiska
 • Opinie i ekspertyzy o stanie środowiska
 • Sporządzanie ekspertyz i ocen dotyczących źródła  zanieczyszczenia środowiska wodno gruntowego
 • Wykonywanie prac badawczych w terenie wraz z analizą wód podziemnych i gruntów
 • Kartowanie sozologiczne
 • Badania laboratoryjne gruntów i wód pod kątem zanieczyszczeń

Geofizyka
Sondowania geoelektryczne-elektrooporowe (SGE), wykonywane w celu:
- rozpoznania litologii utworów
- wskazania optymalnej lokalizacji dla planowanej studni
Metoda ta polega na wykorzystaniu zjawiska przepływu stałego prądu elektrycznego przez ośrodek geologiczny, które umożliwia określenie zróżnicowania oporu elektrycznego różnych typów litologicznych skał, składających się na warstwy ośrodka geologicznego, z uwzględnieniem warunków ich występowania (między innymi zawodnienia).

Prace prowadzone są przez osobę posiadającą uprawnienie wydane przez Ministra Środowiska do wykonywania, dozorowania i wykonywania prac geologicznych kategorii X.


Zobacz też: